Błędy budowlane zdarzają się na każdej budowie i jeżeli wykryjemy je w porę, to bez problemu wyeliminujemy je jeszcze podczas prac budowlanych. Problemem mogą być jednak błędy, które wykryjemy dopiero podczas użytkowania budynku. Co zrobić, jeżeli w wyniku błędów budowlanych ściany pękają, a okna są nieszczelne? Czy możemy żądać odszkodowania za błędy na budowie?  

Błędy na budowie – ważna jest rękojmia

Podstawą każdej budowy, remontu i przebudowy domu jest umowa o roboty budowlane podpisana pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Umowa o roboty budowlane opisuje zakres robót budowlanych i wskazuje na obowiązki uczestników procesu budowlanego. To na jej podstawie będziemy rozliczać wykonawcę z jakości wykonanych prac i egzekwować ewentualne działania naprawcze i odszkodowanie. Umowa o roboty budowlane będzie zatem potrzebna rzeczoznawcy budowlanemu w przypadku wykrycia błędów budowlanych. Na podstawie ważnego dokumentu będziemy mieli prawo ubiegać się o rękojmię wykonawcy za usterki powstałe w wyniku jego niedopatrzenia, błędów i zaniechania.

Rękojmia to zobowiązanie wykonawcy, kierownika budowy, projektanta lub nadzorcy budowlanego, a więc osoby biorącej udział w procesie budowlanym, do wzięcia odpowiedzialności za uszkodzenia, które powstały w wyniku błędów na budowie. Zobowiązanie to może obejmować wady fizyczne (możemy ubiegać się o odszkodowanie w ciągu dwóch lat) i wady budynku (możemy ubiegać się o odszkodowanie w ciągu pięciu lat). Podczas obowiązywania zasady rękojmi wykonawca robót, kierownik budowy projektant są zobowiązani do naprawienia szkód, które wynikają z popełnionych przez nich błędów budowlanych, a także wypłacenia nam odszkodowania.

Jeżeli zamierzamy starać się o odszkodowania z tytułu poniesionych szkód w wyniku błędów na budowie, musimy liczyć się z tym, że to my sami będziemy musieli udowodnić wykonawcy nieprawidłowe wykonanie prac. Podczas oględzin będziemy też musieli wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy usterką a popełnionym błędem budowlanym. Żeby uniknąć problemów, możemy zwrócić się do rzeczoznawcy budowlanego z prośbą o wykonanie ekspertyzy budowlanej.  

Kto płaci odszkodowanie za błędy na budowie?

Odszkodowania za błędy budowlane możemy żądać od:

  • – wykonawcy robót
  • – inspektora nadzoru budowlanego
  • – projektanta budowlanego
  • – kierownika budowy.

Każda z tych osób bierze udział w procesie budowlanym i podczas zawierania umowy z inwestorem podpisuje umowę o roboty budowlane, zobowiązując się tym samym do rzetelnego i bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków. Co jednak, jeżeli nie podpisaliśmy takiej umowy, a zauważyliśmy błędy? Wówczas także możemy ubiegać się o odszkodowanie, ale proces ten będzie wydłużony i utrudniony ze względu na to, że sami będziemy musieli dochodzić zaniedbania kierownika budowy lub wykonawcy. W takim przypadku warto zadbać o sprawdzonego rzeczoznawcę budowlanego.

Rękojmia za błędy na budowie może wykonawstwa i czynności nadzorczych. W tym pierwszym przypadku możemy mówić o np. nieprawidłowym wykonaniu robót budowlanych, zmianie projektu budowlanego albo działaniu ekipy wykonawczej wbrew woli inwestora. Odpowiedzialność z tytułu czynności nadzorczych możemy dotyczyć działań kierownika budowy, który nieumiejętnie nadzorował prace budowlane, nie uczestniczył w pełnym procesie budowlanym z własnej winy, pozwolił na zmiany w projekcie albo zezwolił na stosowanie materiałów budowlanych złej jakości. Jeżeli w którymkolwiek przypadku doszło do poważnych błędów, które doprowadziły do usterek, kierownik budowy będzie odpowiadał za nie i może być zmuszony do wypłaty odszkodowania inwestorowi.

Pamiętajmy, że każdy błąd budowlany, który potrafimy udowodnić, wskazuje na konieczność wypłaty odszkodowania za błędy na budowie z OC sprawcy. Żeby odzyskać pieniądze, powinniśmy zlecić rzeczoznawcy budowlanemu przygotowanie ekspertyzy budowlanej. Dobrze, jeżeli dysponujemy ważną umową o prace budowlane i pełną dokumentacją obciążającą wykonawcę, kierownika budowy lub projektanta z tytułu nieprawidłowego wykonania ich pracy.

Comments are closed.

You may also like